Tùy chọn

Tự động lấy mã số học sinh và đánh số thứ tự theo loại lớp học