Tùy chọn

Xin macro tự động chèn tập tin tương ứng với mã số sinh viên ???