Tùy chọn

Xin trợ giúp xuất bảng ra Excel, bôi đậm, bôi màu dòng tổng hợp