Tùy chọn

Mình bị vướng khi làm bài .. ai giúp mình với