Đánh giá chủ đề:
  • 0 Votes - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Làm sau khóa cơ sở dữ liệu
#1
[Hình: forum_12.jpg]
[Hình: forum_13.jpg]
Có bạn nào biết làm như trong hình không khóa CSDL chỉ có quyền admin truy cập thôi.
Chữ ký của anhduyks1 Xin chào, mình là anhduyks1, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-01 -15.
Trao dồi kinh nghiệm về Access
Reply
Những người đã cảm ơn
#2
(28-02-15, 12:50 PM)anhduyks1 Đã viết: Có bạn nào biết làm như trong hình không khóa CSDL chỉ có quyền admin truy cập thôi.

Theo ý bạn chúng ta sẽ làm 02 việc:

1. Thiết kế phân quyền chương trình:

Bạn tham khảo link này: http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/1...quyen.html

2. Bạn tạo một hàm khóa Back End lại: ( không cho xem, sửa table, Query, Form...)
Tạo modules co ten la khoashift:
Chèn mã này vào
Mã PHP:
Option Compare Database

Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Function 
ChangeProperty(strPropNamevarPropTypevarPropValue)
  
Dim dbs As Databaseprp As Property
  
Const conPropNotFoundError 3270
  Set dbs 
CurrentDb
  On Error 
GoTo Change_XuLyLoi
  dbs
.Properties(strPropName) = varPropValue
  ChangeProperty 
True
Change_KetThuc
:
  Exit Function
Change_XuLyLoi:
  
'Thu?c tính không t́m th?y
  If Err = conPropNotFoundError Then
  Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
  varPropType, varPropValue)
  dbs.Properties.Append prp
  Resume Next
  Else
  '
Không bi?t l?i ǵ
  ChangeProperty 
False
  Resume Change_KetThuc
  End 
If
End Function

Sub LockDB()
  
'Bi?u m?u này ???c n?p tr??c
 
  ChangeProperty "StartupShowDBWindow", dbBoolean, False
  ChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", dbBoolean, False
  ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, False
  ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, False
  ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, False
 
  '
Không cho xài phím Shift ?? bqua bi?u m?u frmKhoiDong
  ChangeProperty 
"AllowBypassKey"dbBooleanFalse
  
End Sub
'X? lư t́nh hu?ng ch?n nút [M? database]
Sub UnlockDB()
  '
Không c?n bi?u m?u kh???ng n?a
 
  ChangeProperty 
"StartupShowDBWindow"dbBooleanTrue  '
  ChangeProperty "AllowBuiltinToolbars", dbBoolean, True
  ChangeProperty "AllowFullMenus", dbBoolean, True
  ChangeProperty "AllowBreakIntoCode", dbBoolean, True
  ChangeProperty "AllowSpecialKeys", dbBoolean, True
  ChangeProperty "AllowBypassKey", dbBoolean, True
  
End Sub 

Sau đó: Bạn gọi nó ở sự kiện Click khi đăng nhập bằng quyền Admin như Hướng dẫn 1

Tạo 2 nút: Mở khóa và Khóa lại

Code gọi hàm:

Mã:
Private Sub Khoashift_Click()
LockDB
MsgBox "Da khoa thanh cong", vbInformation, "Thong bao"
End Sub


Private Sub MokhoaShift_Click()
UnlockDB
MsgBox "Da mo khoa thanh cong", vbInformation, "Thong bao"
End Sub

Ghi chú: Mở và khóa phải khởi động lại mới có hiệu lực.

Chúc bạn thành công.
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn thanhthienhg
#3
1. thiết kế phân quyền chương trình:

Bạn tham khảo link này: http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/1...uyen.html/

Sao không xem được vậy bạn.
Chữ ký của anhduyks1 Xin chào, mình là anhduyks1, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-01 -15.
Trao dồi kinh nghiệm về Access
Reply
Những người đã cảm ơn
#4
(28-02-15, 08:49 PM)anhduyks1 Đã viết: 1. thiết kế phân quyền chương trình:

Bạn tham khảo link này: http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/1...quyen.html

Sao không xem được vậy bạn.

Fix lại link : http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/1...quyen.html
Trong link này có cả demo nửa
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#5
(28-02-15, 09:46 PM)maidinhdan Đã viết:
(28-02-15, 08:49 PM)anhduyks1 Đã viết: 1. thiết kế phân quyền chương trình:

Bạn tham khảo link này: http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/1...quyen.html

Sao không xem được vậy bạn.

Fix lại link : http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/1...quyen.html
Trong link này có cả demo nửa

Cái này mình không biết pass vào Code được bạn cho mình được không?
Chữ ký của anhduyks1 Xin chào, mình là anhduyks1, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-01 -15.
Trao dồi kinh nghiệm về Access
Reply
Những người đã cảm ơn
#6
(03-03-15, 04:43 PM)anhduyks1 Đã viết:
(28-02-15, 09:46 PM)maidinhdan Đã viết:
(28-02-15, 08:49 PM)anhduyks1 Đã viết: 1. thiết kế phân quyền chương trình:

Bạn tham khảo link này: http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/1...quyen.html

Sao không xem được vậy bạn.

Fix lại link : http://tonghop.thuthuataccess.com/2009/1...quyen.html
Trong link này có cả demo nửa

Cái này mình không biết pass vào Code được bạn cho mình được không?
Bạn nhìn thấy đoạn này trong link không:
Mã PHP:
Dữ liệu nhập thử:
tblDSUser
ID 
--- Pass

Admin 
---- Admin
Duytuan 
---- tuan
Guest 
---- 

Id là Admin' Pass là Admin

Link trên do Noname viết chi tiết đến từng cm, có cả demo nửa, mà bạn đọc không biết làm thì mình cũng pó tay + pó chân. 024
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#7
[Hình: forum_15.jpg]
Mình chỉ nói pass trên hình thôi.
Chữ ký của anhduyks1 Xin chào, mình là anhduyks1, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-01 -15.
Trao dồi kinh nghiệm về Access
Reply
Những người đã cảm ơn
#8
(03-03-15, 08:17 PM)anhduyks1 Đã viết: [Hình: forum_15.jpg]
Mình chỉ nói pass trên hình thôi.

thì nó chứa những đoạn code mà Noname để trên link thôi
Đoạn code xử lý như sau:
Mã PHP:
Private Sub cmdLogin_Click()
If 
Me.txtPassWord.Value Me.txtPassTemp.Value Then
Username 
Me.cbbUserName
MsgBox 
"Welcom To " Username
DoCmd
.OpenForm "frmMain"
DoCmd.Close acForm"frmLogin"
Else
MsgBox "Login Fail, check your Username and your password"
End If
End Sub 

Mã PHP:
Private Sub CmdGuest_Click()
Username "Guest"
MsgBox "Welcom To " Username
DoCmd
.OpenForm "frmMain"
DoCmd.Close acForm"frmLogin"
End Sub 


Mã PHP:
Function checkuser() As Integer
On Error 
GoTo Err ' nếu user vào trực tiếp bằng quyền guest thì cho level là 0
Dim rs1 As Recordset
Dim sql As String
sql = " select max(WGlevel) from tblWorkGroup where user= '" & Username & "'"
Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
rs1.MoveFirst
checkuser = rs1(0).Value
Exit Function

Err:
checkuser = 0
Exit Function

End Function 


Mã PHP:
Private Sub cmdAdmin_Click()
Dim userRequest As String ‘ biến yêu cầu user tối thiểu
userRequest 
9
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox 
"Xin chao ban đa dang nhap vao quyen admin"
Else
MsgBox "ban khonn duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub 


Mã PHP:
Private Sub cmdUser_Click()
Dim userRequest As String
userRequest 
8
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox 
"Xin chao ban da dang nhap vao quyen user"
Else
MsgBox "ban khong duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub 


Mã PHP:
[php]Private Sub CmdGuest_Click()
Dim userRequest As String
userRequest 
0
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox 
"Xin chao dang nhap vao quyen khach"
Else
MsgBox "ban khogn duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub 
[/php]

Còn muốn biết cách làm chi tiết có video kèm code thì xem tại đây: http://thuthuataccess.com/forum/post-250...l#pid25077

Cuối cùng là những đoạn code trong ý số 2 mình trả lời phía trên.
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn
#9
(03-03-15, 08:50 PM)maidinhdan Đã viết:
(03-03-15, 08:17 PM)anhduyks1 Đã viết: [Hình: forum_15.jpg]
Mình chỉ nói pass trên hình thôi.

thì nó chứa những đoạn code mà Noname để trên link thôi
Đoạn code xử lý như sau:
Mã PHP:
Private Sub cmdLogin_Click()
If 
Me.txtPassWord.Value Me.txtPassTemp.Value Then
Username 
Me.cbbUserName
MsgBox 
"Welcom To " Username
DoCmd
.OpenForm "frmMain"
DoCmd.Close acForm"frmLogin"
Else
MsgBox "Login Fail, check your Username and your password"
End If
End Sub 

Mã PHP:
Private Sub CmdGuest_Click()
Username "Guest"
MsgBox "Welcom To " Username
DoCmd
.OpenForm "frmMain"
DoCmd.Close acForm"frmLogin"
End Sub 


Mã PHP:
Function checkuser() As Integer
On Error 
GoTo Err ' nếu user vào trực tiếp bằng quyền guest thì cho level là 0
Dim rs1 As Recordset
Dim sql As String
sql = " select max(WGlevel) from tblWorkGroup where user= '" & Username & "'"
Set rs1 = CurrentDb.OpenRecordset(sql)
rs1.MoveFirst
checkuser = rs1(0).Value
Exit Function

Err:
checkuser = 0
Exit Function

End Function 


Mã PHP:
Private Sub cmdAdmin_Click()
Dim userRequest As String ‘ biến yêu cầu user tối thiểu
userRequest 
9
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox 
"Xin chao ban đa dang nhap vao quyen admin"
Else
MsgBox "ban khonn duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub 


Mã PHP:
Private Sub cmdUser_Click()
Dim userRequest As String
userRequest 
8
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox 
"Xin chao ban da dang nhap vao quyen user"
Else
MsgBox "ban khong duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub 


Mã PHP:
[php]Private Sub CmdGuest_Click()
Dim userRequest As String
userRequest 
0
If userRequest <= checkuser Then
MsgBox 
"Xin chao dang nhap vao quyen khach"
Else
MsgBox "ban khogn duoc dang nhap function nay"
End If
End Sub 
[/php]

Còn muốn biết cách làm chi tiết có video kèm code thì xem tại đây: http://thuthuataccess.com/forum/post-250...l#pid25077

Cuối cùng là những đoạn code trong ý số 2 mình trả lời phía trên.

Cảm ơn bạn vì cho mình video mình làm được rồi chứ đọc nhằm cái hơi khó hiểu tý
Chữ ký của anhduyks1 Xin chào, mình là anhduyks1, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 26-01 -15.
Trao dồi kinh nghiệm về Access
Reply
Những người đã cảm ơn
#10
(03-03-15, 10:30 PM)anhduyks1 Đã viết:
(03-03-15, 08:50 PM)maidinhdan Đã viết: Còn muốn biết cách làm chi tiết có video kèm code thì xem tại đây: http://thuthuataccess.com/forum/post-250...l#pid25077

Cuối cùng là những đoạn code trong ý số 2 mình trả lời phía trên.

Cảm ơn bạn vì cho mình video mình làm được rồi chứ đọc nhằm cái hơi khó hiểu tý

Nếu xem video mà chưa biết làm nửa! chỉ có nước thỉnh thầy xuống núi thôi.014
Chữ ký của maidinhdan * Để được hỗ trợ tốt nhất, nhấn vào link dưới đây để xem.
1. [Hướng dẫn] Kiểu file gửi lên để được giúp đỡ
2. [Hướng dẫn] Nội quy diễn đàn
3. [Hướng dẫn] Cách Đưa file và hình vào diễn đàn
4.[Hướng dẫn] Để xây dựng một ứng dụng hoàn hảo và lời cảm tạ
5. Cần tìm Demo hay ứng dụng sử dụng thanh tìm kiếm phía trên cùng, bên phải của diễn đàn.
* Nếu muốn cảm ơn, hãy nhấn nút thank, không cần viết thêm bài nào nửa.ღღღღღTài sản của maidinhdan (View All Items) ღღღღღ
Reply
Những người đã cảm ơn


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Cách tổng hợp số liệu từ nhiều máy vào 1 máy vuthaiha90 3 835 25-07-17, 02:45 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Code Lưu dữ liệu vulhu06 7 966 02-03-17, 09:07 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Cách làm dữ liệu hoangtn219 2 566 19-02-17, 10:26 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  [Hỏi] Lỗi dữ liệu khanhvy87 3 666 01-02-17, 08:59 AM
Bài mới nhất: cpucloi
  [Hỏi] Truyền dữ liệu giữa 2 from thanhquyt 10 1,532 25-12-16, 11:52 PM
Bài mới nhất: ongke0711

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line