Đánh giá chủ đề:
  • 1 Votes - 4 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
TẠO RIBBON TRONG ACCESS 2007
#1
Rainbow 
Sau khi ngâm cứu 2 trang trong diễn đàn,
http://www.databasedev.co.uk/access2007ribbon.html Tiếng Anh
http://thuthuataccess.com/forum/thread-3663.html Tiếng Việt. Mình có đoạn mã sửa trong bảng UsysRibbons
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
     <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab idMso="TabCreate" visible="false"/>
<
tab idMso="TabDatabaseTools" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="HeThong" label="Hệ thống">
<
button id="TongsoHS" label="Tổng Số Học Sinh" onAction="mTongsohs" enabled="true"/>
<
button id="TongHopKy1" label="Tổng Hợp Kỳ 1" onAction="mTonghopky1" enabled="true"/>
<
button id="TongHopKy2" label="Tổng Hợp Kỳ 2" onAction="mTonghopky2" enabled="true"/>
<
button id="HuongDanSuDung" label="Hướng Dẫn Sử Dụng" onAction="mhdsd" enabled="true"/>
<
button id="Thoat" label="Thoát Khỏi Chương Trình" onAction="mThoat" enabled="true"/>
</
group>

<
group id="NhapSolieu" label="Nhập số liệu">
<
button id="DanhMucLop" label="Danh Mục Lớp" onAction="mDanhmuclop" enabled="true"/>
<
button id="DanhMuchs" label="Danh Mục Học Sinh" onAction="mDanhmuchocsinh" enabled="true"/>
<
button id="MonhocDiem" label="Môn Học _ Điểm" onAction="mMonhocDiem" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="TimKiem" label="Tìm Kiếm">
<
button id="TimKiemtheoMaHS" label="Tìm Kiếm Theo Mã HS" onAction="mTKtheomaHS" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheoten" label="Tìm Kiếm Theo Tên" onAction="mTKtheoten" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheohoten" label="Tìm Kiếm Theo Họ Tên" onAction="mTKtheohoten" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheongaysinh" label="Tìm Kiếm Theo Ngày Sinh" onAction="mTKtheongaysinh" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheodiachi" label="Tìm Kiếm Theo Địa Chỉ" onAction="mTKtheodiachi" enabled="true"/>
</
group>

<
group id="Baocao" label="Báo Cáo">
<
button id="BaoCaoChiTiet" label="Báo Cáo Chi Tiết" onAction="mbaocaochitiet" enabled="true"/>
<
button id="BaoCaoTK" label="Báo Cáo Thống Kê" onAction="mbaocaoTK" enabled="true"/>
<
button id="BaoCaoTheoLop" label="Báo Cáo Theo Lớp" onAction="mbaocaotheolop" enabled="true"/>
</
group>

</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI
Và đây là kết quả hình ảnh ribbon:
[Hình: 25-06-2012%25252021-25-11.png]
Các bạn có thể sửa thêm tên nút và tab. Các macro thì tự tạo. Mình đã ẩn đi các tab ExternalData, Create, TabDatabaseTools.
Chữ ký của HaHoa Xin chào, mình là HaHoa, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn Hạ Vàng , khanhduycsgt , Noname , hmanhha , bvchauthanh , tiennd67 , Che_Guevara
#2
Bạn ơi không ẩn được tab menus và Home à?
Chữ ký của khaccuong Xin chào, mình là khaccuong, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 20-04 -11.
Reply
Những người đã cảm ơn
#3
(25-06-12, 10:30 PM)HaHoa Đã viết: Sau khi ngâm cứu 2 trang trong diễn đàn,
http://www.databasedev.co.uk/access2007ribbon.html Tiếng Anh
http://thuthuataccess.com/forum/thread-3663.html Tiếng Việt. Mình có đoạn mã sửa trong bảng UsysRibbons
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
     <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab idMso="TabCreate" visible="false"/>
<
tab idMso="TabDatabaseTools" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="HeThong" label="Hệ thống">
<
button id="TongsoHS" label="Tổng Số Học Sinh" onAction="mTongsohs" enabled="true"/>
<
button id="TongHopKy1" label="Tổng Hợp Kỳ 1" onAction="mTonghopky1" enabled="true"/>
<
button id="TongHopKy2" label="Tổng Hợp Kỳ 2" onAction="mTonghopky2" enabled="true"/>
<
button id="HuongDanSuDung" label="Hướng Dẫn Sử Dụng" onAction="mhdsd" enabled="true"/>
<
button id="Thoat" label="Thoát Khỏi Chương Trình" onAction="mThoat" enabled="true"/>
</
group>

<
group id="NhapSolieu" label="Nhập số liệu">
<
button id="DanhMucLop" label="Danh Mục Lớp" onAction="mDanhmuclop" enabled="true"/>
<
button id="DanhMuchs" label="Danh Mục Học Sinh" onAction="mDanhmuchocsinh" enabled="true"/>
<
button id="MonhocDiem" label="Môn Học _ Điểm" onAction="mMonhocDiem" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="TimKiem" label="Tìm Kiếm">
<
button id="TimKiemtheoMaHS" label="Tìm Kiếm Theo Mã HS" onAction="mTKtheomaHS" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheoten" label="Tìm Kiếm Theo Tên" onAction="mTKtheoten" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheohoten" label="Tìm Kiếm Theo Họ Tên" onAction="mTKtheohoten" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheongaysinh" label="Tìm Kiếm Theo Ngày Sinh" onAction="mTKtheongaysinh" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheodiachi" label="Tìm Kiếm Theo Địa Chỉ" onAction="mTKtheodiachi" enabled="true"/>
</
group>

<
group id="Baocao" label="Báo Cáo">
<
button id="BaoCaoChiTiet" label="Báo Cáo Chi Tiết" onAction="mbaocaochitiet" enabled="true"/>
<
button id="BaoCaoTK" label="Báo Cáo Thống Kê" onAction="mbaocaoTK" enabled="true"/>
<
button id="BaoCaoTheoLop" label="Báo Cáo Theo Lớp" onAction="mbaocaotheolop" enabled="true"/>
</
group>

</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI
Và đây là kết quả hình ảnh ribbon:
[Hình: 25-06-2012%25252021-25-11.png]
Các bạn có thể sửa thêm tên nút và tab. Các macro thì tự tạo. Mình đã ẩn đi các tab ExternalData, Create, TabDatabaseTools.
Việc tạo Ribbon em biết rùi, xong làm thế nào để link các nút trên Ribbon với hàm mà mình làm vậy bác ơi
Ví dụ: với 1 button
<button id="BaoCaoChiTiet" label="Báo Cáo Chi Tiết" onAction="mbaocaochitiet" enabled="true"/>

Thì cái hàm mbaocaochitiet viết ở đâu hả bác.happy
Chữ ký của hmanhha Xin chào, mình là hmanhha, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 01-11 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn bvchauthanh
#4
Các bác tham khảo ở đây nha.happy
http://www.accessribbon.de/en/?Downloads

Em làm được rùi.Ke ke.
Chữ ký của hmanhha Xin chào, mình là hmanhha, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 01-11 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn bvchauthanh
#5
(31-08-12, 07:21 PM)khaccuong Đã viết: Bạn ơi không ẩn được tab menus và Home à?
Mình đã thử ẩn tab Home nhưng ko được.
Còn tab Menu là Ribbon mới mà mình tạo mà!
Chữ ký của HaHoa Xin chào, mình là HaHoa, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn Hạ Vàng , bvchauthanh
#6
(01-11-12, 10:21 PM)hmanhha Đã viết:
(25-06-12, 10:30 PM)HaHoa Đã viết: Sau khi ngâm cứu 2 trang trong diễn đàn,
http://www.databasedev.co.uk/access2007ribbon.html Tiếng Anh
http://thuthuataccess.com/forum/thread-3663.html Tiếng Việt. Mình có đoạn mã sửa trong bảng UsysRibbons
Mã PHP:
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
     <
ribbon startFromScratch="false">
<
tabs>
<
tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<
tab idMso="TabCreate" visible="false"/>
<
tab idMso="TabDatabaseTools" visible="false"/>
<
tab id="Menu" label="Menu" visible="true">
<
group id="HeThong" label="Hệ thống">
<
button id="TongsoHS" label="Tổng Số Học Sinh" onAction="mTongsohs" enabled="true"/>
<
button id="TongHopKy1" label="Tổng Hợp Kỳ 1" onAction="mTonghopky1" enabled="true"/>
<
button id="TongHopKy2" label="Tổng Hợp Kỳ 2" onAction="mTonghopky2" enabled="true"/>
<
button id="HuongDanSuDung" label="Hướng Dẫn Sử Dụng" onAction="mhdsd" enabled="true"/>
<
button id="Thoat" label="Thoát Khỏi Chương Trình" onAction="mThoat" enabled="true"/>
</
group>

<
group id="NhapSolieu" label="Nhập số liệu">
<
button id="DanhMucLop" label="Danh Mục Lớp" onAction="mDanhmuclop" enabled="true"/>
<
button id="DanhMuchs" label="Danh Mục Học Sinh" onAction="mDanhmuchocsinh" enabled="true"/>
<
button id="MonhocDiem" label="Môn Học _ Điểm" onAction="mMonhocDiem" enabled="true"/>
</
group>
<
group id="TimKiem" label="Tìm Kiếm">
<
button id="TimKiemtheoMaHS" label="Tìm Kiếm Theo Mã HS" onAction="mTKtheomaHS" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheoten" label="Tìm Kiếm Theo Tên" onAction="mTKtheoten" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheohoten" label="Tìm Kiếm Theo Họ Tên" onAction="mTKtheohoten" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheongaysinh" label="Tìm Kiếm Theo Ngày Sinh" onAction="mTKtheongaysinh" enabled="true"/>
<
button id="TimKiemtheodiachi" label="Tìm Kiếm Theo Địa Chỉ" onAction="mTKtheodiachi" enabled="true"/>
</
group>

<
group id="Baocao" label="Báo Cáo">
<
button id="BaoCaoChiTiet" label="Báo Cáo Chi Tiết" onAction="mbaocaochitiet" enabled="true"/>
<
button id="BaoCaoTK" label="Báo Cáo Thống Kê" onAction="mbaocaoTK" enabled="true"/>
<
button id="BaoCaoTheoLop" label="Báo Cáo Theo Lớp" onAction="mbaocaotheolop" enabled="true"/>
</
group>

</
tab>
</
tabs>
</
ribbon>
</
customUI
Và đây là kết quả hình ảnh ribbon:
[Hình: 25-06-2012%25252021-25-11.png]
Các bạn có thể sửa thêm tên nút và tab. Các macro thì tự tạo. Mình đã ẩn đi các tab ExternalData, Create, TabDatabaseTools.
Việc tạo Ribbon em biết rùi, xong làm thế nào để link các nút trên Ribbon với hàm mà mình làm vậy bác ơi
Ví dụ: với 1 button
<button id="BaoCaoChiTiet" label="Báo Cáo Chi Tiết" onAction="mbaocaochitiet" enabled="true"/>

Thì cái hàm mbaocaochitiet viết ở đâu hả bác.happy
Bạn tạo macros nhé! Vào tab Create=> Mục Other => Macro => Hộp thoại Macro hiện ra.
Mục Action và Arguments bạn tạo như hình: (Đơn giản kéo Report Rpt_BaocaoKQhoctaptheoXL sang bên cột Arguments, còn mục Action: chọn OpenReport)
[Hình: 03-11-2012%25252022-41-34.png]
Chữ ký của HaHoa Xin chào, mình là HaHoa, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 17-06 -12.
Reply
Những người đã cảm ơn Hạ Vàng , bvchauthanh
#7
(03-11-12, 11:31 PM)HaHoa Đã viết:
(31-08-12, 07:21 PM)khaccuong Đã viết: Bạn ơi không ẩn được tab menus và Home à?
Mình đã thử ẩn tab Home nhưng ko được.
Còn tab Menu là Ribbon mới mà mình tạo mà!

Bạn tham khảo phần này của mình nhá

<tab idMso="TabHomeAccess" visible="false"/>
<tab idMso="TabCreate" visible="false"/>
<tab idMso="TabExternalData" visible="false"/>
<tab idMso="TabDatabaseTools" visible="false"/>
Chữ ký của caoboidhg Xin chào, mình là caoboidhg, Tham gia http://thuthuataccess.com/forum từ ngày 29-04 -14.
Reply
Những người đã cảm ơn bvchauthanh
#8
Để ẩn tab Home bạn đổi dòng: <ribbon startFromScratch="false">
Thành: <ribbon startFromScratch="true">
là OK !
Chúc bạn thành công !
Chữ ký của Minh Tiên -----------------------------------------------
Đường tuy ngắn, không đi không đến
Việc tuy nhỏ, không làm không nên.
                                           Tuân Tử
-----------------------------------------------
Reply
Những người đã cảm ơn bvchauthanh


Có thể liên quan đến chủ đề
Chủ đề: Tác giả Trả lời: Xem: Bài mới nhất
  [Hỏi] Câu lệnh đóng tất cả các tab đang mở trong access mrtoanbin 3 116 29-05-18, 06:20 PM
Bài mới nhất: ongke0711
  Lấy về số seri CPU, ổ cứng MainBoard trong Access Noname 35 16,667 16-05-18, 09:18 PM
Bài mới nhất: maidinhdan
  Tắt Security warning của Access Noname 3 6,283 24-09-17, 12:58 PM
Bài mới nhất: lehongduc
Lightbulb [Hỏi] Ghi lại mọi thay đổi diễn ra trong access toidjtjmtoi 2 505 19-09-17, 11:06 AM
Bài mới nhất: toidjtjmtoi
  Hướng Dẫn Xin cách xổ list kết quả khi đánh chữ trong form datasheet tien1505 10 1,154 02-07-17, 01:23 PM
Bài mới nhất: tranthanhan1962

Chuyển nhanh:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)
Diễn Đàn Thơ Văn Thi Ẩm Lâu|Nhà Hàng Sông Thơ| PMA Nha Trang| Gỗ Acrylic Không Đường Line