Tùy chọn

Lấy record từ tbl1 làm thành field trong tbl2.