Tùy chọn

Sựa khác nhau giữa Module và Class Module, phạm vi áp dụng của từng loại.