Tùy chọn

Sử dụng chuột giữa trong subform là report.