Tùy chọn

Demo Hàm report tự canh đều chiều cao ( Không kẻ line))