Tùy chọn

Giúp bỏ khoảng trống giữa detail và footer trong subform