Tùy chọn

Muốn một trường chỉ nhập được khi trường khác cho phép.