Tùy chọn

Dbclick từ 1 kết quả trên subform để mở main form với dữ liệu của dòng đó