Tùy chọn

[Demo]_Code Kiểm tra Máy chủ tắt hay mở...