Tùy chọn

nhờ các bạn giải thích hàm dcount trong sql tren access?