Tùy chọn

Kết nối Data qua mạng LAN ( Vấn đề nhức nhối)