Tùy chọn

Hỏi cách cập nhật dữ liệu khi thay đổi field và form nhập liệu?