Tùy chọn

Định dạng số thập phân khác nhau trên nhiều dòng