Tùy chọn

Ràng điều kiện trong một trường, ví dụ trường email phải có @