Tùy chọn

Nhập liệu vào form nhưng table không cập nhật