Tùy chọn

Tạo HoaDon_CTHD tự động thêm HD001->HD002