Tùy chọn

Từ bảng excel, thông qua access để xuất phiếu thông tin khách hàng?