Tùy chọn

Không kiểm tra được Record đã tồn tại trong Table hay chưa.