Tùy chọn

Hỏi cách lấy năm sinh từ ngày tháng năm sinh