Tùy chọn

Làm sao để biết những máy tính nào trong LAN đang mở file chương trình