Tùy chọn

em làm sẵn bài rồi mong mấy anh sửa giúp !