Tùy chọn

Quản lý bán hàng cho cửa hàng vi tính quy mô nhỏ.