Tùy chọn

Có cách nào chèn file swf vào form access ko ạ ?