Tùy chọn

chỉ mình cách tạo form 1 ngày nhập nhiều sản phẩm và giá khác nhau với mọi người