Tùy chọn

Cách nào để lấy tên Form đưa vào ListBox ?