Tùy chọn

Không định dạng được file Excel.xlsx khi xuất từ Acc sang Ex ?