Tùy chọn

Cập nhật nhiều record cùng lúc vào table