Tùy chọn

Xin hỏi việc tách chuỗi để chọn đối tượng in ra report !