Tùy chọn

Mình muốn canh đều các trường dữ liệu trong bảng.