Tùy chọn

Làm sao hiện tên trường ở đầu report trong CSDL Quản lý Thư Viện ?