Tùy chọn

viết giùm em code tìm kiếm - chọn dữ liệu = checkbox