Tùy chọn

không đặt khóa chính cho table khi import dữ liệu từ excel sang access được