Tùy chọn

Lấy giá trị autonumber tại con trỏ chuột