Tùy chọn

Đếm số lượng người theo độ tuổi trong report