Tùy chọn

query không hiển thị đúng định dạng dữ liệu của table?