Tùy chọn

hiện thị dữ liệu trong report thay cho thuộc tính yes/no