Tùy chọn

hàm trả về kiểu text Cstr(date) ?????????