Tùy chọn

giúp mình sửa lỗi khi update rồi cập nhật ko lưu