Tùy chọn

chỉ cách viết code làm sao lưu 1 record vào 2 tables