Tùy chọn

Làm thế nào để bỏ được giá trị #Num! khi chia 2 cột không có giá trị ?