Tùy chọn

QLBH nhiều ĐVT, nhiều đơn giá, có tính chiết khấu, báo giá có hình ảnh (file MBD)