Tùy chọn

không cười và không sợ AOE bái làm sư phụ