Tùy chọn

Hàm Work_Days để tính thời gian làm việc giữa BegDate và EndDate