Tùy chọn

tính tổng số tiền của 1 cột trong report