Tùy chọn

update nhiều record trong bảng với 1 query